ANBI-status

Wat betekent een ANBI-status?

Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Stichting Arjati de gift vastleggen in een overeenkomst. Dit kan zonder tussenkomst van de notaris door een door de Belastingdienst speciaal beschikbaar gesteld formulier in te vullen.

Stichting Arjati is over de ontvangen (periodieke) giften geen schenkingsbelasting verschuldigd. Wanneer de schenking geschiedt in de vorm van een erfenis of legaat, dan is Stichting Arjati eveneens vrijgesteld van erfbelasting.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Statutaire gegevens

  1. Statutaire naam: Stichting Arjati
  2. Adres: Jan Willemstraat 9, 5103 AD Dongen
  3. Anbi-status toegekend per 1 januari 2019
  4. Kamer van Koophandel nummer: 201.540.89
  5. Fiscaal nummer (RSIN): 820768248
  6. IBAN: NL 82 RABO 0134668723 ten name vanStichting Arjati in Breda.
  7. Bestuurssamenstelling: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. Meer informatie klik hier.
  8. Beloningsbeleid: Stichting Arjati voert geen beloningsbeleid uit.
  9. Algemene doelstelling: Het borgen van de Indie-herdenking in Brede en het behouden en overdragen van het Indisch Cultureel Erfgoed.

Vermogen

Besteding van het vermogen:

Alle subsidies, donaties, schenkingen etc. worden ingezet om de projecten, het museum en de operationele kosten te kunnen bekostigen. Indien er na aftrek van bovenstaande kosten geld overblijft wordt dit geld gereserveerd voor het volgend jaar.

Beheer van het vermogen:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. De penningmeester beheert het vermogen maar overlegt met het bestuur over de besteding van het vermogen.

Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2023

Stichting Arjati

Jan Willemstraat 9

5103 AD Dongen

info@arjati.nl

Indisch Museum

Joseph Poelaertsstraat 1

4827 EL Breda

indischmuseum@arjati.nl

Volg ons op onze socials

Design en beheer: Banse Project Management